معاونت سلامت:

1- آزمایشگاه: 1-1مسئول آزمایشگاه خانم پرندوار 1-2 خانم کریمی