تاریخ انتصاب

1401/03/11

دكتر سيد مختار رجائي فر
 • دكتر سيد مختار رجائي فر
 • سمت : مديركل دامپزشكي استان كهگيلويه بويراحمد
 • تاریخ انتصاب : 1401/03/11
 • تاریخ اتمام ماموریت : تاكنون
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1393

دکتر عبداله بهمنش
 • دکتر عبداله بهمنش
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ انتصاب : 1393
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1401/03/11
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1387

دکتر محسن صادقی منصورخانی
 • دکتر محسن صادقی منصورخانی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ انتصاب : 1387
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1393/04/03
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

1372

دکتر امراله سبزعلی
 • دکتر امراله سبزعلی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ انتصاب : 1372
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1387
 • مدت تقریبی ریاست : 15
تاریخ انتصاب

دکتر فیروز زاهدی دره شوری
 • دکتر فیروز زاهدی دره شوری
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ انتصاب :
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1372
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

دکتر مرتضی نیکبخت
 • دکتر مرتضی نیکبخت
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ انتصاب :
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

دکتر ذکایی
 • دکتر ذکایی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ انتصاب :
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
لینک کوتاه