مهندس یعقوب عمادی

مسئول حراست

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 114

همکاران:

-اسماعیل اسدی: نگهبان

-جبارنظری دولت آباد: نگهبان

-محمدرشید روزگرد: نگهبان

لینک کوتاه