دکترحسن عبدالی

رئیس اداره تشخیص درمان

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 112

همکاران:

- دکتر جهانگیر نیکبخت: کارشناس مسئول دارو تشخیص و درمان

لینک کوتاه