دکترحسن عبدالی

رئیس اداره تشخیص درمان

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 112

همکاران:

-خانم دکترپروانه پرندوار: مسئول آزمایشگاه

-خانم دکترمهوش کریمی: کارشناس آزمایشگاه

- تیمور درخشنده: کارشناس آزمایشگاه

- آصف محمدحسین پور سی سخت: کارشناس آزمایشگاه

- حمیدرضا صاحی حقیقی: کارشناس آزمایشگاه