دکترکرم چهارلنگ

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 109

همکاران:

- دکتر شاهرخ پاکباز:    کارشناس مسئول بهداشت و بیماری های دامی

- شهاب طهمورثی:       مسئول GIS

- دکتر قاسم مرادی:    کارشناس مطالعات اپیدیولوژیک

لینک کوتاه