دکتر محسن صادقی

رئیس اداره برنامه و بودجه

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 115