علی ضامن آویش

سرپرست اداره اموراداری، رفاه و پشتیبانی

 

 تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 104

 

همکاران:                                          

-علی معصومی نیک:  کارگزین

-عباسعلی کرمی:  کارپرداز

-رضا جعفرپورکوخدان: مسئول نقلیه

-رویا نظری: مسئول دبیرخانه

-زهرا تیربند:  کارشناس دبیرخانه